มีข้อความแจ้ง Error ว่า「เกิดข้อผิดพลาดกับตัวอุปกรณ์ค่ะ:E1~4」

เกิดความผิดปกติกับตัวดิจิตอลล็อค
ให้ผู้ใช้ติดต่อกับศูนย์รับคำปรึกษาลูกค้า หรือร้านที่ท่านซิ้อสินค้าชิ้นนี้มา