ไฟ LED ตรงแผงตัวเลขหายไปในระหว่างที่กำลังกดรหัสที่ Key Pad

ระยะเวลาที่ใช้ในการใส่รหัส จะอยู่ที่ประมาณ 20 วินาทีนับจากตอนที่ไฟ LED ของ Key Pad สว่างขึ้น
ถ้าเลย 20 วินาทีแล้ว มันสิ้นสุดโหมดสำหรับใส่รหัส หากโหมดสิ้นสุดลง ให้ผู้ใช้เข้าโหมดใส่รหัสใหม่และทำการป้อนรหัสเข้าไปอีกครั้ง