วิธีการลงทะเบียนหรือลบรีโมทคีย์ออก

 

※ประตูบานเลื่อนก็ใช้วิธีการลงทะเบียนหรือลบแบบเดียวกัน.