เดือยล็อคไม่ยอมหุบเข้าไป

หากเปิดประตูในระหว่างที่กุญแจกำลังจะล็อคหรือปลดล็อค อาจจะทำให้ Thumb-turn ไฟฟ้าหยุดชะงัก และทำให้เดือยล็อคไม่ยอมหุบกลับเข้าไปได้

หมุน Thumb-turn ด้วยมือ เพื่อปลดล็อคแล้วปิดประตู เสร็จแล้วค่อยใช้งานดิจิตอลล็อคใหม่อีกครั้ง
(ในกรณีนี้ ตอนหมุน Thumb-turn ด้วยมือ อาจจะมีอาการฝืดๆบ้าง)