รีโมทคีย์สามารถลงทะเบียนได้กี่เครื่อง?

จำนวนสมาร์ทโฟนกับรีโมทคีย์ที่สามารถลงทะเบียนได้ต่อประตู 1 บาน รวมกันเป็น 10 เครื่อง

※รีโมทคีย์1เครื่องสามารถลงทะเบียนได้กับประตู10 บาน
หากเอารีโมทคีย์ไปลงทะเบียนกับบานที่ 11 ข้อมูลการลงทะเบียนของบานที่ 1 จะถูกลบออกไป