รีโมทสามารถลงทะเบียนได้กี่เครื่อง?

จำนวนสมาร์ทโฟนกับรีโมทที่สามารถลงทะเบียนได้ต่อประตู 1 บาน รวมกันเป็น 10 เครื่อง

※รีโมท1เครื่องสามารถลงทะเบียนได้กับประตู10 บาน
หากเอารีโมทไปลงทะเบียนกับบานที่ 11 ข้อมูลการลงทะเบียนของบานที่ 1 จะถูกลบออกไป