วิธีการเปลี่ยนถ่านของบานประตู

 วิธีนี้ใช้แค่ในกรณีที่เป็น FamiLock แบบใส่ถ่านเท่านั้น

※ประตูที่เป็นประเภทบานเลื่อนก็ใช้วิธีการเปลี่ยนแบบเดียวกัน

ถ่านที่ใช้:ถ่านอัลคาไลน์ AA จำนวน8ก้อน

(ถ่านที่ให้ไปพร้อมกับสินค้า:ถ่านอัลคาไลน์ของ Panasonic)