ไม่สามารถลงทะเบียนคีย์การ์ด・Tag Key ได้

อาจเกิดได้จากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

1

อาจเป็นเพราะทาบคีย์การ์ด・Tag Key ไม่ตรงตำแหน่งจุดสแกน
ผู้ใช้ต้องเอาไปทาบตรงที่มีเครื่องหมายรูปคลื่น(_____.png

2

อาจเป็นเพราะประตูปิดอยู่หรือกุญแจยังล็อคอยู่
ตอนลงทะเบียน ผู้ใช้ต้องทำการปลดล็อคกุญแจและเปิดประตูก่อน

3

แหล่งจ่ายไฟของบานประตูมีปัญหา

【ในกรณีที่เป็นถ่าน】
ให้ลองถอดถ่านแล้วใส่เข้าไปใหม่ หรือเปลี่ยนเป็นถ่านใหม่เลย
วิธีการเปลี่ยนถ่านสามารถดูได้ที่ลิงค์นี้

【ในกรณีที่เป็น AC Adapter】
เช็คดูว่าปลั๊กของ AC Adapter เสียบเข้าอยู่กับเต้ารับหรือไม่

【ในกรณีที่เป็น Controller Unit】
เช็คดูว่าตรงสัญญาณไฟตรง 電源 ของ Controller Unit โชว์เป็นสีเขียวหรือเปล่า

 360020302511.png

4

อาจเป็นเพราะเกินจำนวนลิมิตของเครื่องที่ลงทะเบียนได้แล้ว
สำหรับจำนวนที่สามารถลงทะเบียนได้สูงสุดรวมของคีย์การ์ดและ Tag Key แล้วคือ 10 ชิ้นต่อประตู 1 บาน