นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแอปพลิเคชั่น

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้กับการใช้งานแอปพลิเคชั่น My Entrance ของบริษัทนี้(ต่อจากนี้จะเรียกโดยรวมว่า「บริการ」)

และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้กำหนดคำจำกัดความของคำว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" และ "Personal Data" ไว้ดังนี้

【ข้อมูลส่วนบุคคล】
1.คำจำกัดความของคำว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" และ "Personal Data"

(1)ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่และเข้าข่ายเงื่อนไขดังต่อไปนี้
① ข้อมูลที่สามารถใช้ในการจำแนกบุคคลได้ผ่านข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อสกุล, ที่อยู่, วันเดือนปีเกิด, เพศ, อาชีพ, หมายเลขโทรศัพท์, Email Address, ข้อมูลตำแหน่ง เป็นต้น
② ข้อมูลที่เอามาเปรียบเทียบกับข้อมูลในข้อที่ ① แล้วทำให้สามารถระบุตัวตนได้ง่าย ในกรณีที่ใช้เพียงข้อมูลข้อที่ ① แล้วไม่สามารถระบุตัวตนได้
③ ข้อมูลที่มีรหัสที่ใช้ระบุตัวตนของบุคคล(กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(โดยต่อไปนี้จะขอเรียกว่า「กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล」)มาตรา 2 วรรค 2)

2) Personal Data หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประกอบด้วยฐานข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ(ตามที่ระบุในกฏหมายค้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา 2 วรรค 4)

นอกจากนี้แล้ว ทางบริษัทจะใช้และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทได้รับ(รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณลูกค้าที่เป็นผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของทาง LIXIL มอบให้กับทาง LIXIL)ให้เหมาะสมตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ Privacy Policy ตามเนื้อหาในลิงค์ด้านล่างนี้
https://www.lixil.co.jp/privacy/


วันที่อัพเดทล่าสุด : 2022.4.25